หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คู่มือโปรแกรม Animaker

คู่มือโปรแกรม Animaker

คู่มือโปรแกรม Animaker
ในปัจจุบันการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มักนำเสนอในรูปแบบของ Infographic Animation กล่าวคือ ภาพกราฟิกที่นามาประกอบกันเป็นภาพเคลื่อนไหวสำหรับนาเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ชัดเจน และรวดเร็ว เน้นให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และทันที โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม โดยบางท่านมักจะคิดว่าการสร้าง Infographic Animation เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก จะต้องมีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมกราฟิกต่างๆ หรือต้องมีความรู้พื้นฐานในการทางาน Animation ของโปรแกรม Adobe Flash หรือ Aftereffect

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด Animaker Program Guide

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา
โดย วสิษฐ เดชกุญชร อากาศภายในสถานีตำรวจนครบาลแห่งนั้นร้อยอบอ้าว ซึ่งเป็นธรรมดาสำหรับเวลากลางฤดูร้อนเช่นในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีนั้น ทั้งที่เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร นายตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ทุกคนมีสีหน้าบึ้งตึง หรืออย่างน้อยก็เฉยเมย หลายคนถลกหรือม้วนแขนยาวของเสื้อเชิ้ตอันเป็นเครื่องแบบของตนขึ้นไปเหนือศอก บางคนซับหน้า คาง และคอของตนด้วยผ้าเช็ดหน้าที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่ออยู่แล้ว

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด เลือดเข้าตา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การปลูกกุยช่าย

การปลูกกุยช่าย

การปลูกกุยช่าย
กุยช่ายเป็นพืชผักอยู่ในวงศ์เดียวกับหอม กระเทียม มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน นิยมบริโภคในเอเซียทั่วไป เป็นพืช ข้ามปี มี 2 สายพันธุ์ คือ กุยช่ายใบ และกุยช่ายดอก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่มีช่วงแสงสั้น อุณหภูมิต่ำ กุยช่ายจะพักตัว หยุดชะงักการเจริญ การทำลายระยะพักตัวสามารถทำได้โดยการ เพิ่มช่วงแสง (เปิดไฟในเวลากลางคืน) หรือผ่านอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานานในสภาพช่วง แสงยาว จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญของดอก ในบางสายพันธุ์ต้องการอุณหภูมิ ต่ำ สำหรับการเจริญเติบโตของดอก

อ่าน หรือ ดาวน์โหลดคู่มือ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คู่มือดูแลสุขภาพ

 

คู่มือดูแลสุขภาพ

คู่มือดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพตนเองของภาคประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่พบมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น ทาให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจากัดอยู่แล้วนั้นยิ่งมีความจากัดมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทาแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองสาหรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน และ (อาจจะจาเป็นต้อง) ดูแลตนเองเมื่อป่วย ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่มีอาการไม่มาก เพื่อสารองทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีจากัดให้เพื่อนคนไทยที่มีความจาเป็นทางการแพทย์มากกว่า

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด คู่มือดูแลสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แม่ลาวเลือด

แม่ลาวเลือด

แม่ลาวเลือด
โดย วสิษฐ เดชกุญชร คนขับรถแท็กซี่บังคับให้รถที่ตนขับจอดลงตรงข้างถนนตามคำสั่งของผู้โดยสาร เขารู้สึกประหยาดใจอยู่บ้างที่เห็นว่า ตรงที่รถหยุดนั้นเป็นกำแพงสูงก่อด้วยคอนกรีตอย่างแข็งแรงและไม่มีประตู เขาสันนิษฐานว่าถ้าหากภายในบริเวณที่มีกำแพงล้อมนั้นมีบ้านหรืออาคารชนิดหนึ่งชนิดใดอยู่ ตรงที่รถหยุดก็คงจะเป็นด้านหลังของบ้านหรืออาคารนั้น

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด แม่ลาวเลือด