หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

คู่มือสอบใบขับขี่ (Drivers License)

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์-จักรยานยนต์
คำว่า "การจราจร" หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

คำว่า "ทาง" หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอม ให้ประชาชนใช้ในการจราจร หรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามกฎหมายนี้