หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ชีวิตติดปัญญา


ชีวิตติดปัญญา ที่เป็นเชื่อของหนังสือนี้ มาจากชื่อหลักสูตรวิชา ชีวิตติดปัญญา หรือ Wisdom of Living ซึ่งธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสหศาสตร์ ผ่านศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556

เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิชาดั่งกล่าว น่าสนใจ มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยทำให้ทุกขั้นตอนของชีวิตดำเนินไปด้วยดี ด้วยความราบรื่นและมีความสุข จึงเห็นควรรวบรวมเนื้อหาสาระทั้งหมดของการเรียนการสอนหลักสูตรวิชานี้ แล้วนำมาเรียบเรียงให้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่นหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนแก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชานี้ในรุ่นต่อๆ ไปแล้ว ยังสามารถแจกเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้างได้อีกโสตหนึ่งด้วย