หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คู่มือวิศวกรโยธา


บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือวิศวกรโยธา ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 5 เนื่องจากได้รับความสนใจ จากวิศวกร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ที่อยู่ในวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทำได้ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นอภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ