หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

โบราณอุบาย


"จะก้าวขึ้นหรือลงบันได ให้ก้าวทีละขั้น อย่าก้าวทีเดียวสามขั้น จะทำมาหากินไม่ได้" "ถาตัดตนตะไครแลวใหตัดใบทิ้งไว้ในสวน เอามาแตเฉพาะตน แตหากใครตัดต้นตะไคร้มาแลวตัดใบทิ้งไว้แถวบริเวณทางเดิน หรือทิ้งไว้บนบ้าน หรือในครัว ถ้าผู้หญิงในบ้านเดินข้ามใบตะไคร้ พอมีทองลูกเกิดมาขาจะลีบ" "หามตัดเล็บกลางคืน วิญญาณบรรพบุรุษจะอยูไมเปนสุข"